SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W TCZEWIE

83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6, tel. (58) 531-44-07, 531-44-78

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie malowania oraz prac remontowych w klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy

Jedności Narodu 1,2,3,4 oraz Armii Krajowej 55

w Tczewie

Termin realizacji prac 15.12.2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać po uprzednim zamówieniu w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7. Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA 87102019090000350200362822 tytułem „specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT. Warunkiem udziału w w/w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłaty za specyfikację. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26.09.2014 r. do godz. 13.00 . Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym, telefony: 530-41-77, 530-41-82.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie projektów budowlanych parkingów dla samochodów osobowych przy budynkach mieszkalnych ul. Jedności Narodu 7, 8 oraz Brzozowa 2 – Armii Krajowej 21 w Tczewie.
Termin opracowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę upływa dnia 31.01. 2015 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7.
Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822
tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 23.09. 2014 r. do godz. 13.00.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale
Techniczno – Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie projektu technicznego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 21 w Tczewie.
Termin opracowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę upływa dnia 22.12. 2014 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7.
Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822
tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 24.09. 2014 r. do godz. 13.00.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale
Techniczno – Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

 

P R Z E T A R G

Niniejszym zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnego projektu technicznego instalacji gazowych dla

budynków mieszkalnych przy ul. Czyżewskiego 26, 27 i Kopernika 15 w Gniewie (budynki 3- klatkowe, 5 kondygnacyjne, po 45 mieszkań każdy).

Istotą projektu jest wyniesienie istniejących pionów i gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową.

Przedmiotowy projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Gdańsku.

Wymagany termin opracowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do dnia 19.12.2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 tytułem „specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udział w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 22.09.2014 r. do godz. 13.00.

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktu utworzenia jednostki przystępującej do przetargu, oraz wykaz ważniejszych robót o przedmiotowym lub podobnym

charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich 5-lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni tel.(58) 530-41-82 lub 530-41-77

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.