PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania oraz prac remontowych w klatkach schodowych ośmiu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie.

Ostateczny termin zakończenia robót upływa 30.06.2015 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822

tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni

do dnia 02.02.2015 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale

Techniczno – Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

P R Z E T A R G

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kompletnego projektu technicznego docieplenia od strony podwórza zespołu 4-ch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sobieskiego 5 – 8 w Tczewie wraz z opracowaniem kolorystyki elewacji dla całego zespołu.

Zespół w/w budynków stanowi jedną nieruchomość i znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

Przedmiotowy projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym.

Wymagany termin opracowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do dnia 31.03.2015 r.

W ofercie należy podać termin wykonania dokumentacji od podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 06.02.2015 r. do godz. 13.00.

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktu utworzenia jednostki przystępującej do przetargu, oraz wykaz ważniejszych robót o przedmiotowym lub podobnym

charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich 5-lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni tel.(58) 530-41-82 lub 530-41-77

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, Al. Zwycięstwa 6 , 83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w 2015 r. w zakresie:

- roboty dekarskie,

- roboty malarskie (klatki schodowe, elewacje),

- roboty murarsko-tynkarskie (tynki, posadzki, ściany),

- roboty ślusarskie (bramy, drzwi stalowe, ogrodzenia),

- roboty elektryczne (instalacje elektryczne, odgromowe),

- roboty instalacyjne (c.o., c.w.u., wod.- kan. oraz gazowe),

- roboty zduńskie,

- roboty drogowe.

Oferty na poszczególne prace winny zawierać:

a) stawkę rbg netto oraz narzuty do „R”, „S”, „M”,

b) odpis lub kserokopię aktu utworzenia jednostki przystępującej do przetargu,

c) wykaz robót o przedmiotowym charakterze z ostatnich 3 lat.

Oferty oznaczone tytułem „Prace remontowe” należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 12) do dnia 30.01.2015 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Eksplatacyjnym Spółdzielni , pokój nr 5 lub 7 tel. 530-41-77 lub 530-41-82.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.