Remont instalacji gazowej

Informujemy, że od dnia 07.04.2015r. w budynku przy ul. Orzeszkowej 5 rozpocznie się remont instalacji gazowej co wiąże się z przerwą w dostawie gazu. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji gazowej w mieszkaniach oraz zamontowanie zaworów kulowych przed licznikami.

Prosimy o udostępnianie mieszkań. Przewidywany termin zakończenia prac 21.04.2015r.

Prace wykona firma „INSTALATOR”, tel. 600-600-576

Doszczelnienie instalacji gazowej

Zawiadamiamy, że od dnia  07.04.2015 r  w budynku przy Al. Zwycięstwa 15 w Tczewie rozpoczną się prace związane z doszczelnieniem instalacji gazowej, co wiąże się z przerwą w dostawie gazu.

Przewidywany termin zakończenia prac 30.04.2015 r.

Prace będzie wykonywała firma „INSTALATOR” z Janowa, tel. 600 600 576

Malowanie klatek schodowych

Informujemy, że od dnia 07.04.2015r. w budynku przy ulicy Polnej 5 rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej i pomieszczeń ogólnego użytku ( ganki piwniczne, pralnie, suszarnie ). W związku z powyższym do w/w dnia należy usunąć z klatki schodowej wycieraczki, kwiaty, obrazy itp. oraz opróżnić pralnie i suszarnie ze zbędnych przedmiotów.

Przewidywany termin zakończenia prac 15.05.2015r.

Prace wykona firma MC-KWAK z Miłobądza.

Remont instalacji gazowej

Informujemy, że od dnia 08.04.2015r. w bud. przy ul. Orzeszkowej 7 rozpocznie się remont instalacji gazowej co wiąże się z przerwą w dostawie gazu. Zakres prac obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach, zamontowanie zaworów kulowych przed licznikami oraz wymianę zaworów podpionowych w piwnicy z wyprowadzeniem na ganki piwniczne.

Prosimy o udostępnianie mieszkań oraz piwnic, w których znajdują się zawory podpionowe. Przewidywany termin zakończenia prac 30.04.2015r.

Prace wykona firma „INSAN”, tel. 601-968-676 oraz 601-635-392

Remont instalacji elektrycznej na Osiedlu Suchostrzygi II

 

Zawiadamiamy,  że od dnia 23.03.2015 r. w budynkach przy ulicy  Akacjowej 1, 3, 6, 8, 10 w Tczewie firma „INSTALATOR” Sławomir Gronowicz przystąpi do wymiany instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, piwnicach oraz podłączeń do mieszkań.

tel. 0-508-795-528.

Dołożymy wszelkich starań, aby prace były wykonane sprawnie i powodowały jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców.

 

Modernizacja instalacji gazowej

Zawiadamiamy, że od dnia 07.04.2015 w budynkach przy ul. Kopernika 15A, B, Czyżewskiego 26C i Czyżewskiego 27A, B, C rozpoczynamy przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej.

Zakres prac obejmuje: wyprowadzenie pionów gazowych z mieszkań na klatki schodowe i uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach.

Termin zakończenia prac do 10 czerwca 2015. Prace wykona firma EKO-TECH z Gniewa.

Remont instalacji elektrycznej

Zawiadamiamy, że od dnia 01.04.2015 r. w budynku przy ul. Jedności Narodu 14 w Tczewie będą prowadzone na klatce schodowej prace remontowe wewnętrznej instalacji elektrycznej. Roboty będą polegały na ułożeniu nowych przewodów od złącza kablowego do zabezpieczeń instalacji w mieszkaniach.

Planowane zakończenie prac 30.04.2015 r.

Prace będzie prowadziła firma Instalatorstwo Elektryczne „EL-TOM” Tomasz Wysocki z Malborka, tel. 502-664-875.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Al. Zwycięstwa 6

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę lokalu użytkowego nr 11 o pow. 102,20 m2 w budynku przy ul. Żwirki 25 w Tczewie.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wys. 2000 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. 87 1020 1909 0000

3502 0036 2822 najpóźniej do godz 12,00 w dniu przetargu (dowód wpłaty do wglądu na przetargu).

Wygrywający traci wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu  09.04.2015 r o godz 13,00 w siedzibie Spółdzielni Al. Zwycięstwa 6 – I piętro

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o warunkach przetargu udziela Elżbieta Ołoś pod nr tel. 58 530-41-88.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę i wymianę istniejących drzwi na drzwi aluminiowe (54 szt.), dostawę i montaż osłon i zadaszeń wejść (54 szt.), wymianę 22 ścianek odgradzających klatki schodowe na ścianki z PCV, dostawę i montaż 7 szt. daszków nad loggiami w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie.

Ostateczny termin zakończenia robót upływa 31.10. 2015 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 07.04. 2015 r. do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Operacje gotówkowe

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 6 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 2 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 1
Agencja PKO BP Tczew, Aleja Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 – 15:30, wtorek – piątek: 7:30 – 14:30
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14

Indywidualne numery rachunku bankowego

Informujemy, że rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony jest w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie, numery mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Odczyty podzielników CO

Informujemy, że w związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.

Zasady przekształcania starych zasobów

Dnia 07.10.2010 r. Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Jedną z tych zmian jest ustalenie zasad przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. Czytaj dalej…