Spółdzielnia Mieszkaniowa   w Tczewie  

                                        Al. Zwycięstwa   6,  83-110 Tczew    

ogłasza  przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę parkingu o pow.

3.400,00 m2 przy ul. A. Krajowej w Tczewie.

Ilość miejsc postojowych ok. 110

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wys. 1.700 zł na konto Spółdzielni

w PKO BP S.A. nr 87 1020 1909 000 3502 0036 2822 najpóźniej do godz 12.00

w dniu przetargu ( dowód wpłaty do wglądu na przetargu).

Wygrywający przetarg traci wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2014 r. o godz 13.00

w siedzibie Spółdzielni  Al. Zwycięstwa 6.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o warunkach przetargu udziela Elżbieta Ołoś pod  tel.58 530-41-88.

                                   Spółdzielnia Mieszkaniowa   w Tczewie  

                                        Al. Zwycięstwa   6,  83-110 Tczew    

ogłasza  przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow.

25,66 m2 w budynku przy ul. Al. Zwycięstwa 6 ( przy biurze Zarządu Spółdzielni)

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wys. 180 zł na konto Spółdzielni

w PKO BP S.A. nr 87 1020 1909 000 3502 0036 2822 najpóźniej do godz 12.00

w dniu przetargu ( dowód wpłaty do wglądu na przetargu).

Wygrywający przetarg traci wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2014 r. o godz 13.00

w siedzibie Spółdzielni  Al. Zwycięstwa 6.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o warunkach przetargu udziela Elżbieta Ołoś pod  tel.58 530-41-88.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
ogłasza  przetarg nieograniczony na
SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
(prawa odrębnej własności)
Tczew, ul. Akacjowej 2 A/36
powierzchnia użytkowa 30,19 m2,
cena wywoławcza: 73.200 zł,
wadium: 7.300 zł.

Mieszkanie jest przeznaczone do remontu we własnym zakresie.

Mieszkanie można oglądać od 01.10.2014 do 09.10.2014 w dni robocze, w godzinach 10:00 – 14:00, po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla Suchostrzygi II, tel. 58-532-75-90.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. 4 lub pod numerem telefonu 58-531-44-07, wew. 72.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w PKO BP nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 w terminie do dnia przetargu.

Przetarg odbędzie się 10.10.2014 r. o 13:00 w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie (sala konferencyjna – I piętro).

                             Spóldzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, Al . Zwycięstwa 6

                                       ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego  przy ulicy Sobieskiego 15 o pow. 28,91 m2.

Oferty zawierające stawkę za dzierżawę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Przetarg Sobieskiego 15 ” w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 12 – I piętro

w terminie do 3.10.2014r do godz 13.00.   

Bliższych informacji o warunkach dzierżawy udziela E.Ołoś pod tel. 58 530-41-88 .

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie posiada do wydzierżawienia:
1. lokal użytkowy przy ul. Konarskiego 14 w Tczewie o pow. 35,00 m²,
Informacje w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. nr 10 lub pod nr tel. 58-530-41-88.

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie
zaprasza podmioty uprawnione
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 r.

Oferta winna zawierać:

  • informacje o podmiocie uprawnionym, jego kierownictwie, doświadczeniu zawodowym w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  • informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru ewidencyjnego,
  • termin i sposób badania sprawozdania finansowego,
  • sposób zapłaty i cenę końcową łącznie z kosztami pobytu.

Warunkiem rozpatrzenia oferty są przeprowadzone badania minimum trzech spółdzielni mieszkaniowych o wielkości powyżej 2 tysięcy lokali.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-530-41-80.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2014 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew, Rada Nadzorcza

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 7 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 2 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 1
Agencja PKO BP Tczew, ul. Gdańska 43
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14
Agencja PKO BP Tczew, Aleja Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 – 15:30, wtorek – piątek: 7:30 – 14:30

Informujemy, że rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych rachunków bankowych w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Numery tych rachunków mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Informujemy, że w związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

W ten sposób skróceniu uległ czas potrzebny na zebranie danych z wszystkich mieszkań.

Informujemy, że każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.