PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania oraz prac remontowych w klatkach schodowych ośmiu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie.

Ostateczny termin zakończenia robót upływa 30.06.2015 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822

tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni

do dnia 02.02.2015 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale

Techniczno – Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

P R Z E T A R G

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kompletnego projektu technicznego docieplenia od strony podwórza zespołu 4-ch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sobieskiego 5 – 8 w Tczewie wraz z opracowaniem kolorystyki elewacji dla całego zespołu.

Zespół w/w budynków stanowi jedną nieruchomość i znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

Przedmiotowy projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym.

Wymagany termin opracowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do dnia 31.03.2015 r.

W ofercie należy podać termin wykonania dokumentacji od podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 06.02.2015 r. do godz. 13.00.

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktu utworzenia jednostki przystępującej do przetargu, oraz wykaz ważniejszych robót o przedmiotowym lub podobnym

charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich 5-lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni tel.(58) 530-41-82 lub 530-41-77

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie zatrudni na umowę o zastępstwo:
1. dozorco-sprzątacza w wymiarze 0,6 etatu na osiedlu Suchostrzygi II (mile widziani emeryci i renciści z III gr. inwalidzką)
2. konserwatora-hydraulika w wymiarze 0,5 etatu na osiedlu Czyżykowo

Informacji udziela:
– Dział Kadr Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, tel. 58-530-41-74
– Kierownik Administracji Osiedla Suchostrzygi II – Tczew, ul. Akacjowa 5, tel. 58-532-75-90
– Kierownik Administracji Czyżykowo – Tczew, ul. Konarskiego 14, tel. 58-531-03-82

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, Al. Zwycięstwa 6 , 83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w 2015 r. w zakresie:

- roboty dekarskie,

- roboty malarskie (klatki schodowe, elewacje),

- roboty murarsko-tynkarskie (tynki, posadzki, ściany),

- roboty ślusarskie (bramy, drzwi stalowe, ogrodzenia),

- roboty elektryczne (instalacje elektryczne, odgromowe),

- roboty instalacyjne (c.o., c.w.u., wod.- kan. oraz gazowe),

- roboty zduńskie,

- roboty drogowe.

Oferty na poszczególne prace winny zawierać:

a) stawkę rbg netto oraz narzuty do „R”, „S”, „M”,

b) odpis lub kserokopię aktu utworzenia jednostki przystępującej do przetargu,

c) wykaz robót o przedmiotowym charakterze z ostatnich 3 lat.

Oferty oznaczone tytułem „Prace remontowe” należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 12) do dnia 30.01.2015 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Eksplatacyjnym Spółdzielni , pokój nr 5 lub 7 tel. 530-41-77 lub 530-41-82.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Operacje gotówkowe

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 6 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 2 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 1
Agencja PKO BP Tczew, Aleja Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 – 15:30, wtorek – piątek: 7:30 – 14:30
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14

Indywidualne numery rachunku bankowego

Informujemy, że rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony jest w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie, numery mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Odczyty podzielników CO

Informujemy, że w związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.

Zasady przekształcania starych zasobów

Dnia 07.10.2010 r. Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Jedną z tych zmian jest ustalenie zasad przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. CZytaj dalej…